Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οχτώ μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2019 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6