Ανάρτηση πινάκων κατάταξης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Καισαριανής

ΠΙΝΑΚΑΣ(ΔΕ Σερβιτορων)

ΠΙΝΑΚΑΣ(ΥΕ 102)

ΠΙΝΑΚΑΣ(ΥΕ 103)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΑΙΩΝ